Prvi Omladinski forum o ljudskim pravima

Najava dogadaja profilna

Svetski omladinski talas uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji ovog leta organizuje prvi Omladinski forum o ljudskim pravima! Forum će okupiti mlade iz Srbije i Albanije koji će govoriti o položaju mladih kroz prizmu edukacije o ljudskim pravima (eng. Human Rights Education).

Formalni obrazovni sistem u pomenutim državama ne pridaje dovoljno pažnje obrazovanju iz oblasti ljudskih prava, niti o demokratskom građanstvu, čime se studenti i učenici uskraćuju za osnovna znanja iz ovih oblasti.

Forum će okupiti 40 mladih ljudi iz Srbije i Albanije koji će se upoznati sa sledećim:
• Koja ja prava imam i kako ih mogu koristiti u praksi?
• Kada su moja prava prekršena i šta mogu uraditi po tom pitanju?
• Kako formalni obrazovni sistem vidi obrazovanje o ljudskim pravima?
• Kako unaprediti stanje ljudskih prava marginalizovanih grupa u Srbiji i Albaniji?

Diskusija učesnika Foruma zasnivaće se na Evropskoj konvenciji Saveta Evrope o ljudskim pravima, Povelji Saveta Evrope o obrazovanju za demokratsko građanstvo i obrazovanju iz ljudskih prava, Univerzalnoj deklaraciji Ujedinjenih Nacija o ljudskim pravima. Kao krajnji rezultata, učesnici će definisati preporuke za unapređenje opšteg stanja obrazovanja o ljudskim pravima, koje će biti prosleđene relevantnim institucijama i organizacijama civilnog društva.

Forum će se održati u Tirani, Albanija, od 13. do 15. avgusta 2017. godine, a uoči proslave Međunarodnog dana mladih (12. avgust), gde će učesnici steći relevantne veštine koje će im omogućiti da stečena znanja primene u svojim lokalnim zajednicama i prenesu ista na svoje vršnjake.

Pratite našu Fejsbuk i Twitter stranicu jer uskoro objavljujemo poziv za učesnike Foruma, koji će predstavljati prvu generaciju Omladinskog foruma o ljudskim pravima!

Vidimo se u avgustu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *