Statut

U skladu sa odredbama članova 12. i 22. Zakona o udruženjima („Sl. Glasnik RS“, br. 51/2009 i 99/2011 – dr. zakoni), Skupština udruženja „Svetski omladinski talas“, na sednici održanoj 10.12.2016. godine u Beogradu usvojila je:

STATUT UDRUŽENjA
„Svetski omladinski talas“

Član 1.
Udruženje građana „Svetski omladinski talas“ (u daljem tesktu: Udruženje) osnovano je kao nestranačko, nevladino, dobrovoljno i neprofitno udruženje građana.
Svi pojmovi u ovom statutu navedeni u muškom rodu odnose se na istovetne pojmove u ženskom rodu.

Član 2.
Naziv Udruženja je „Svetski omladinski talas“.
Naziv Udruženja na engleskom jeziku je „World Youth Wave“.
Skraćeni naziv Udruženja je SOT.
Skraćeni naziv Udruženja na engleskom jeziku je WYW.
Udruženje ima sedište u Beogradu.
Udruženje svju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije.

Član 3.
Oblast ostvarivanja ciljeva: Realizacija programa i projekata zarad jačanja saradnje i razumevanja meću mladima na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou, i promocija omladinskog aktivizma kroz doprinos razvoju podsticajnog okruženja za aktivno učešće mladih.

Član 4.
Ciljevi Udruženja su:
• Promovisanje aktivnog učešća mladih sa ciljem njihovog uključivanja u procese donošenja odluka;
• Promovisanje omladinskog aktivizma i neformalnog obrazovanja kroz sprovođenje volonterskih aktivnosti;
• Promovisanje i pružanje podrške kulturno-umetnčkim i obrazovnim projektima i idejama koji uključuju studente i omladinu;
• Unapređenje komunikacije između mladih u zemlji, regionu i širom sveta;
• Pružanje podrške u povezivanju mladih iz Srbije i inostranstva u cilju ostvarivanja međusobne saradnje i podsticanja interkulturalnog dijaloga;
• Potvrđivanje i usvajanje interkulturalnih i demokratskih vrednosti i ljudskih prava;
• Promovisanje vrednosti uzajamnog poštovanja i razumevanja, kao i borbu protiv predrasuda, rasizma, ksenofobije i i diskriminacije po drugim osnovama kroz upoznavanje različitih kultura;
• Saradnja i povezivanje sa organizacijama slične orijentacije i drugim relevantnim institucijama koje prate regionalne i globalne integracije.

Član 5.
Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje naročito:
• radi na unapređivanju saradnje između pojedinaca, organzacija i institucija na nacionalnom i međunarodnom nivou;
• sarađuje na projektima i radi na razmeni iskustava mladih;
• organizuje seminare, konferencije, tribine, letnje škole, sastanke i radionice o određenim temama;
• omogućava komunikaciju među mladim ljudima;
• pruža informacije o mogućnostima za volontersko angažovanje, profesionalno usavršavanje i programe mobilosti mladih u državi i inostranstvu;
• radi na zaštiti prava mladih u Srbiji;

Član 6.
Član Udruženja može biti svako punoletno lice koje prihvata ciljeve Udruženja i Statut i podnese prijavu za učlanjenje Upravnom odboru Udruženja.

Član 7.
Odluku o prijemu u članstvo donosi Upravni odbor i o tome bez odlaganja obaveštava podnosioca prijave.
Članstvo se stiče potpisivanjem pristupnice.
Član može istupiti iz članstva davanjem pismene izjave o istupanju ili slanjem izjave elektronskim putem.
Članstvo u Udruženju može prestati zbog neaktivnosti člana u periodu dužem od šest meseci, diskriminatornog ponašanja prema drugim članovima, nepoštovanja odredaba ovog statuta ili drugih akata Udruženja.
Odluku o prestanku članstva donosi Upravni odbor.
Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva.

Član 8.
Član ima pravo da:
• ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;
• neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja;
• bira i bude biran u organe Udruženja;
• ostvari uvid u sva dokumenta Udruženja;
• bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.
Član je dužan da:
• aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja;
• učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Udruženja;
• plaća članarinu na godišnjem nivou, čiju visinu definiše Skupština;
• obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor.

Član 9.
Organi Udruženja su Skupština, Upravni odbor i Nadzorni odbor.

Član 10.
Skupštinu Udruženja čine svi njegovi članovi.
Skupština se sastaje jednom godišnje. Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Upravnog odbora kao i na pismenu inicijativu najmanje jedne trećine članova Skupštine. Vanredna sednica skupštine mora se održati najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva za njeno sazivanje.
Sednicu Skupštine saziva Predsednik Upravnog odbora, slanjem obaveštenja elektronskim putem o mestu i vremennu održavanja Skupštine i predlogu dnevnog reda. Najkraći vremenski rok za sazivanje redovne i vanredne Skupštine je 10 dana.
Skupština:
• donosi plan i progam rada;
• usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta;
• usvaja druge opšte akte Udruženja;
• bira i razrešava ovlašćena lica Udruženja;
• bira i razrešava članove Upravnog odbora i Nadzornog odbora;
• razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaj o radu Upravnog i Nadzornog odbora;
• razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj;
• odlučuje o visini članarine za sledeću godinu;
• odlučuje o učlanjivanju u saveze i druge asocijacije.
• odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada Udruženja.
Skupština punopravno odlučuje ako je prisutna najmanje polovina članova sa pravom glasa.
Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova.
Za odluku o izmenama i dopunama Statuta neophodna je dvotrećinska većina glasova prisutnih članova.

Član 11.
Upravni odbor je izvršni organ Udruženja, koji se stara o sprovođenju ciljeva Udruženja, koji su utvrđeni ovim Statutom.
Upravni odbor ima pet članova o čemu odlučuje Skupština. Članove Upravnog odbora bira i opoziva Skupština tajnim glasanjem iz redova svojih članova.
Mandat članova Upravnog odbora je godinu dana i mogu se ponovo birati na istu funkciju.
Skupština iz reda Upravnog odbora bira predsednika, zamenika i generalnog sekretara.

Član 12.
Predsednik Upravnog odbora predstavlja i zastupa Udruženje u pravnom prometu i ima i prava i dužnosti finansijskog nalogodavca.
Zamenik predsednika i generalni sekretar su ovlašćeni da zastupaju Udruženje i potpisuju sva finansijska i novčana dokumenta u ime Udruženja.

Član 13.
Upravni odbor:
• rukovodi radom Udruženja između sednica Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Udruženja.
• organizuje redovno obavljanje delatnosti Udruženja;
• poverava posebne poslove pojedinim članovima;
• donosi finansijske odluke;
• podnosi godišnji izveštaj o radu i godišnji finansijski izveštaj članovima Udruženja na sednici Skupštini;
• vodi finansijsko-administrativnu evidenciju Udruženja;
• odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta, sopstvenom inicijativom ili na predlog najmanje jedne trećine članstva Udruženja i priprema predlog izmena i dopuna, koji podnosi Skupštini na usvajanje.
Upravni odbor punovažno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina članova, a odluke donosi većinom glasova prisutnih članova.

Član 14.
Nadzorni odbor kontroliše finansijsko i pravno poslovanje Udruženja i o uočenom nepravilnostima, bez odlaganja obaveštava Skupštinu.
Nadzorni odbor ima dva člana koje bira Skupština. Mandat članova Nadzornog odbora traje dve godine i mogu biti ponovo birani.
Član Nadzornog organa razrešava se dužnosti većinom glasova prisutnih članova Skupštine.
Članovi Nadzornog odbora ne mogu istovremeno biti i članovi Upravnog odbora.
Nadzorni odbor podnosi izveštaj na svakoj sednici Skupštine.

Član 15.
Rad Udruženja je javan.
Upravni odbor se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima Udruženja, neposredno ili putem publikacija, Internet prezentacija i društvenih mreža, odnosno saopštenja za javnost, ili na drugi primereni način.
Finansijski izveštaji i izveštaji o radu Udruženja podnose se članovima na sednici Skupštine.

Član 16.
Radi ostvarenja svojih ciljeva Udruženje uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim stručnim, obrazovnim i sličnim udruženjima, organizacijama i institucijama u zemlji i inostranstvu.
Udruženje može pristupiti domaćim i međunarodnim savezima i drugim asocijacijama o čemu odluku donosi Skupština.
Pristupanje međunarodnim organizacijama registruje se kod nadležnog državnog organa u roku od 30 dana, u skladu sa zakonom.

Član 17.
Udruženje pribavlja sredstva od članarine, donacija, konkurisanjem projekata kod državnih organa ili fondacija i iz drugih izvora, u skladu sa Zakonom.

Član 18.
Udruženje može pribavljati sredstva i od kotizacije za seminare i druge oblike obrazovanja iz oblasti unapređivanja saradnje i razumevanja između studenata i mladih na nacionalnom i međunarodnom nivou, kao i prodajom proizvoda nastalih u okviru edukativnih radionica, kao i drugih oblika srodnih privrednih delatnosti koje udruženje obavlja.

Član 19.
Udruženje prestaje sa radom odlukom Skupštine, kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva Udruženja, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Član 20.
U slučaju prestanka rada, imovina Udruženja preneće se na Krovnu organizaciju mladih KOMS iz Beograda.

Član 21.
Udruženje ima pečat pravougaonog oblika na kome piše ćirilicom: ”Svetski omladinski talas” Beograd. Takođe i naziv na engleskom ”World Youth Wave ” Belgrade.
Stupanjem na snagu ovih izmena prestaje da važi Statut Udruženja usvojen na Osnivačkoj skupštini Udruženja 04.09.2010. godine.

Član 22.
Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o udruženjima.